Category: Be kategorijos (Page 2 of 3)

Knygos apie Šventąją pristatymas

mikelis

Baikerių festivalis Šventojoje

baikeriai

 

Baikerių festivalio info

Birželio 3 d. Šventojoje – Lietuvos aklųjų maldos diena

Birželio 3 dieną, penktadienį, Šventojoje vyks tradicinė Lietuvos aklųjų maldos diena, į renginį sukviesianti kelis šimtus aklųjų ir silpnaregių iš įvairių Lietuvos vietovių. Pagrindiniai renginiai vyks Šventosios parapijos bažnyčioje. Kviečiame dalyvauti.

652__741fc8_0
11 val. – šv. Mišios Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų žvaigždės bažnyčioje. Šv. Mišias aukos trys kunigai:  Lietuvos aklųjų dvasios vadas vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Katalikiškojo Prano Daunio fondo prezidentas monsinjoras Juozapas Antanavičius ir parapijos klebonas kunigas Vidmantas Gricius. Šv. Mišiose giedos moterų vokalinis kolektyvas iš Kauno, vadovė Ona Matusevičiūtė.
12 val.  – improvizuotas sakralinės muzikos koncertas. Dalyvaus muzikos atlikėjai iš Vilnius, Klaipėdos bei vietos bendruomenės meno kolektyvas.

Renginys dedikuojamas pirmosios aklųjų organizacijos – Lietuvos aklųjų sąjungos – įkūrimo devyniasdešimtmečiui. 1926 metais įkurta neregių organizacija sėkmingai veikia iki šių dienų. Renginio metu bus prisiminti organizacijos kūrėjai ir puoselėtojai, prasmingų darbų tęsėjai.

Prasminga, kad po Lietuvą keliaujanti Aklųjų maldos dienos šventė kasmet organizuojama vis kitoje mūsų šalies vietoje. Šiais metais pasirinkta Šventoji.

Maloniai kviečiame vietos bendruomenės narius dalyvauti šventės renginiuose.

Renginio organizatoriai: Šventosios seniūnija, Katalikiškasis Prano Daunio fondas, Šventosios parapija.

 

Šventojoje atnaujinamas Žemaičių al­kas

Šventojiškių ir kurorto svečių pamėgtas Žemaičių alkas Jonines arba Rasų šventę pasitiks gerokai atsinaujinęs – šiuo metu vyksta senosios paleoastronominės observatorijos bei jos prieigų tvarkymo darbai.
Žemaičių alko prieigas tvarkyti imtasi vos atšilus orams – kopa sutvirtinta žabtvorėmis, atsižvelgiant į pėsčiųjų pamėgtus vaikščiojimo maršrutus, nutiestas per kopą link jūros vedantis medinis takas.

Šiuo metu miestą tvarkančios UAB „Palangos komunalinis ūkis“ darbuotojai triūsia kopos papėdėje esančioje aikštelėje – čia pilama skalda, kad atvykusiems automobiliais nereikėtų savo transporto priemonių statyti ant žolės.

Netrukus naujais bus pakeisti ir dauguma alkakalnyje įrengtų ąžuolinių stulpų. „Naujais mediniais stulpais Žemaičių alke trys senieji buvo pakeisti gegužės viduryje, o visus susidėvėjusius stulpus planuojama atnaujinti iki Joninių“, – sakė Šventosios seniūnė Veronika Skeberdytė.

Ąžuolinius rąstus, reikalingus naujiems Žemaičių alko stulpams išdrožti, neatlygintinai pasiūlė žemaičių istorijai ir kultūrai neabejingi gyventojai Egidijus Jokūbauskas ir Gytis Tijūnėlis.Kalno tvarkymo darbai vykdomi pagal profesoriaus Vlado Žulkaus rekomendacijas, kurios pateiktos po Žemaičių alko kalno apžiūros – profesorius vertino Žemaičių alką kaip Birutės kalno XIV/XV a. alkvietės, paleoastronominės observatorijos, natūralaus dydžio kopiją“, – kalbėjo V. Skeberdytė.

Žemaičių alkas – bene labiausiai lankomas turistinis objektas Šventojoje. Ši vieta garsi tuo, kad yra įrengta pa­gal vi­duramžiais (XIV-XV a.) Pa­lan­go­je ant Bi­ru­tės kal­no bu­vu­sios dan­gaus kū­nų ste­byk­los mo­de­lį – pagal ant alkos kalno įrengtų medinių stulpų, kurių kiekvienas atitinka Baltų mitologijos dievų ir deivių vardus, metamus šešėlius galima nustatyti kalendorinių švenčių datas.

Že­mai­čių al­kas 1998-ai­siais įreng­tas Žemaičių kultūros draugijos Palangos skyriaus iniciatyva. Dvylika stul­pų ant ko­pos įrengti taip, kad pa­gal sau­lės me­ta­mus še­šė­lius bū­tų ga­li­ma nu­sta­ty­ti bal­tų ka­len­do­ri­nes šven­tes. Jie su­sta­ty­ti, re­mian­tis Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus ar­cheo­lo­go Vla­do Žul­kaus at­lik­tų Bi­ru­tės kal­no ty­ri­nė­ji­mų me­džia­ga.

Ant ko­pos kas­met vyks­ta įvai­rių ka­len­do­ri­nių šven­čių (Jo­rės, Ra­sų, Mil­dos die­nos ir kt.) minė­ji­mai, su­siė­ji­mai.

Koncertas

Baigtas BŪTINGE NATALIJA STASYS21 copy

Margos Velykos Šventojoje

Velykos Šventoji A3 a

Artėja Palangos Stinta 2016

stinta

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

sausio 13

Kalėdinė vakaronė

12359918_473520332831436_9003580008186367919_n

Kviečiame balsuoti už populiariausią Šventosios 2015 m. įstaigą

This Poll is closed!!

Mums įdomi Jūsų nuomonė

 Pašte  Seniūnijoje  Bibliotekoje  Darželyje  Mokykloje  Poliklinikoje

Total voters: 8

Kurioje Šventosios įstaigoje 2015 m. lankėtės dažniausiai?

  25%    25%    25%    12%        12%  

Page 2 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén